Bloxbouw
Bouwkundig teken- en adviesburo

Bosweg 24
5927PL  Venlo

Sluisstraat 92

5712BH   Someren

Tel. 077-8515533

Tel. 06-52224022 (Venlo)
Tel. 06-52681815 (Someren)

info@bloxbouw.nl
www.bloxbouw.nl


"Onze service gaat
verder dan van
8.00 tot 17.00 uur..."

"Goed advies hoeft niet veel te kosten,
maar kan wel veel opleveren..."

Omgevingsvergunning: hoe werkt het?


Waarom is de omgevingsvergunning gekomen?

Iemand die een woning of bedrijfspand wil bouwen of verbouwen, had eerder te maken met een groot aantal vergunningen met elk hun eigen procedure. Deze konden zelfs leiden tot tegenstrijdige vergunningsvoorschriften. Dit onoverzichtelijk pak van regelgeving is voor burgers en bedrijven ondoorzichtig en tijdrovend. Invoering van de omgevingsvergunning heeft als doel het aantal benodigde vergunningen en de bijbehorende administratieve lasten voor de aanvragers fors te beperken.


Wie krijgt te maken met de omgevingsvergunning?
Overheden, aanvragers (bedrijven en particulieren) en adviesbureaus die te maken krijgen met aspecten van vergunningen of deelonderzoeken hiervoor, op het gebied van bouwen, milieu, water, monumenten en natuur.


Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij invoering van de omgevingsvergunning?
De belangrijkste verandering voor de aanvrager is dat deze te maken krijgt met minder vergunningen en dus minder procedures hoeft te doorlopen. De omgevingsvergunning komt in de plaats van de milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning, de gebruiksvergunning, de monumentenvergunning en de natuurbeschermingswetvergunning alsmede vergunningen voor indirecte lozingen, kap-, reclame-, aanleg-, en uitritvergunningen.
Het inhoudelijke toetsingskader verandert niet of nauwelijks ten opzichte van het huidige toetsingskader.
Voor het milieuaspect van de omgevingsvergunning vallen veel bedrijven onder algemene regels (het Activiteitenbesluit).


Hoe ziet de vergunningaanvraag voor de omgevingsvergunning eruit?
Uitgangspunt is dat de aanvrager met één vergunningaanvraag kan volstaan. Bedrijven dienen de vergunningaanvraag digitaal in, particulieren mogen nog op papier indienen. Deze aanvraag kan worden ingediend via een digitaal aanvraagformulier op internet, via een digitaal Omgevingsloket. Dit digitale aanvraagformulier leidt de aanvrager via een vragenboom tot een aanvraagformulier op maat (vergelijkbaar idee met de belastingaangifte). Vermeld wordt welke bescheiden, zoals tekeningen en onderzoeksrapporten met de aanvraag ingediend moeten worden.
Het is mogelijk om de omgevingsvergunning gefaseerd aan te vragen. Dit kan handig zijn als de aanvrager op basis van globale gegevens wil weten of een vergunningaanvraag voor een bepaalde activiteit kans van slagen heeft. Tevens kan de aanvrager zijn project splitsen in verschillende deelprojecten. Voor deze deelprojecten kan hij een afzonderlijke omgevingsvergunning aanvragen.


Welke procedure geldt er voor de omgevingsvergunning?
De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft maar één procedure te doorlopen. Dat kan een reguliere procedure zijn of een uitgebreide procedure. Voor de reguliere procedure komen projecten in aanmerking zoals het bouwen van een woning of het kappen van een boom. In deze procedure geldt een zogenoemde fatale termijn. Dat wil zeggen dat de vergunning, als die niet tijdig is verstrekt, automatisch (van rechtswege) wordt verstrekt. De uitgebreide procedure geldt voor meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, zoals voor het bouwen van een bedrijf in afwijking van het bestemmingsplan. De vergunning vereist dan maatwerkvoorschriften voor het betreffende project. In de uitgebreide procedure geldt de fatale termijn niet.